Työsopimuslakiin muutoksia vuodenvaihteessa – mikä muuttuu?

Eduskunta hyväksyi marraskuun loppupäivinä muutoksia työsopimuslakiin ja eräisiin muihin lakeihin. Muutosten tarkoituksena on lakiesityksen mukaan ”– parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia, madaltaa työnantajan työllistämiskynnystä ja lisätä työnantajien kasvuhalukkuutta.” Muutosten myötä työsopimuslaki tarjoaa hieman laajemmin mahdollisuuksia työsopimuksen tekemiseen ja sen ehtoihin.

Vuoden 2017 alusta työsopimuslaissa tapahtuu muutama merkittävä muutos sekä joukko pienempiä teknisiä muutoksia.

Koeajan enimmäiskestoa pidennetään siten, että jatkossa se voi olla pituudeltaan pääsääntöisesti enintään kuusi kuukautta nykyisen neljän kuukauden sijaan. Muutos antaa työnantajille enemmän aikaa arvioida työntekijän soveltuvuutta työhön ja onkin varmasti tervetullut etenkin monimutkaisemmissa työtehtävissä.

Koeaikasääntelyyn tulee myös toinen, ehkä merkittävämpikin muutos, sillä jatkossa koeaikaa on mahdollista pidentää työntekijän pitkien sairaus- tai perhevapaapoissaolojen johdosta. Muutoksen myötä toivottavasti vältetään ne tähän asti harmillisen yleiset tilanteet, joissa työnantaja joutuu purkamaan lupaavaltakin vaikuttavan työsuhteen koeaikana vain siksi, että työntekijän pitkän poissaolon vuoksi hänen soveltuvuuttaan ei ole voitu arvioida riittävästi eikä riskiä työsuhteen jatkamisesta haluta ottaa.

Toiseksi työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika lyhenee aiemmasta yhdeksästä kuukaudesta työsuhteen pituudesta riippuen neljään tai kuuteen kuukauteen. Muutos ei vaikuta sinänsä irtisanomisperusteisiin, mutta helpottaa irtisanomisten jälkeistä hallinnollista työtä, kun takaisinottovelvollisuuden kesto ja siten entisten työntekijöiden uudelleentyöllistymisen seuraamisen tarve vähenee.

Kolmanneksi lakiin lisätään kokonaan uusi säännös, jolla pitkäaikaistyöttömyys nostetaan määräaikaisen työsopimuksen perusteeksi. Muutoksen myötä työnantaja voi tietyin reunaehdoin palkata pitkäaikaistyöttömän enintään vuoden pituiseen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman muita lisäedellytyksiä tai perusteita.

Lisäksi muutosturvaa koskeviin säännöksiin tulee uusia työnantajavelvoitteita, jotka eivät tosin koske pieniä työnantajia. Työnantajalla on jatkossa velvollisuus järjestää tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanomilleen työntekijöille erityistä työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta sekä työterveyshuolto enintään kuuden kuukauden ajaksi työntekovelvoitteen päättymisestä lukien. Muutosturvaa koskevat uudet velvollisuudet koskevat tosin vain niitä työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, ja vain sellaisia työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet työsuhteen päättymiseen mennessä vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa.

Käsittelen lähiviikkoina blogissa tarkemmin uudistuneita säännöksiä ja niiden käytännön soveltamista. Seuraa siis blogia tai somea (Facebook, Twitter, Linkedin)!

Tuomas Liinamaa
Tuomas Liinamaa

OTM Tuomas Liinamaa on Legalwise Oy:n perustaja, toimitusjohtaja ja pääosakas.

Seuraava

Pin It on Pinterest