Aloittava yrittäjä: Yhtiömuodot 101

Elinkeinonvapaus merkitsee, että kuka tahansa voi lain sallimissa rajoissa harjoittaa valitsemaansa elinkeinoa.  Tällöin joudutaan harkitsemaan myös yhtiömuotoa. Esittelemme alla oman yhteenvetomme yhtiömuodoista.


Eri yhtiömuodot tarjoavat eri vaihtoehtoja.

Toiminimi ei ole yhtiömuoto, vaan yrittäjän oma julkisivu

Yksinkertaisimmillaan elinkeinon- tai ammatinharjoittaja voi toimia rajatusti ilman suurempaa ilmoitustarvetta. Edes kaupparekisteriin ei tarvitse ilmoittautua, mikäli ei käytä perheen ulkopuolista työvoimaa taikka kodista erillistä toimipaikkaa eikä harjoita luvanvaraista elinkeinoa. Usein elinkeinonharjoittajan on kuitenkin tarpeen ja järkevääkin ilmoittautua kaupparekisteriin, jolloin yrittäjä rekisteröi itselleen henkilökohtaisen toiminimen ja saa y-tunnuksen. Toiminimi ei ole millään tapaa itsenäinen oikeushenkilö tai varsinainen yhtiö, vaan se on yksinkertaisesti yrittäjän itsensä valitsema nimi omalle elinkeinotoiminnalleen. Y-tunnuskin on siten yrittäjän itsensä. Sopimusten osapuolena on yrittäjä itse henkilökohtaisesti (“N. N. toiminimen X haltijana”), ja kaikki “toiminimen omaisuus” on oikeastaan yrittäjän itsensä omaisuutta.

Henkilöyhtiöt: Yhtiömuodot, joissa keskiössä ovat henkilöt pääluvuillaan

Avoin yhtiö (Ay) on yhtiömuoto, jossa kaikki yhtiön yhtiömiehet, eli yhtiösopimuksen osapuolina olevat yrittäjät (tai yhtiöt), vastaavat yhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti. Avoimen yhtiön perustaminen edellyttää vähintään kahta yhtiömiestä. Avoin yhtiö on omana oikeushenkilönään itse sopimustensa osapuolena, mutta vastuu yhtiön sitoumuksista ulottuu yhtiömiehiin. Avoimen yhtiön kaikki yhtiömiehet vastaavat yhtiön kaikista velvoitteista henkilökohtaisesti ja koko omaisuudellaan. Yhtiömiehet saavat kukin toimia yhtiön nimissä yksinään ja vapaasti yhtiötä (ja siten muita yhtiömiehiä) sitovasti, ellei yhtiösopimuksessa ole tätä joltain osin rajoitettu. Siksi yhtiösopimuksen sisältöön on tärkeää kiinnittää paljon huomiota – seikka, joka valitettavan usein laiminlyödään tyystin. Avoin yhtiö syntyy yhtiömiesten välisellä yhtiösopimuksella, joka on sen ehtojen mahdollisesti tarkemmin määrittelemällä tavalla kenen tahansa osapuolen irtisanottavissa. Irtisanomisen jälkeen yhtiön tarina päättyy, ellei yhtiön toimintaa vielä jatketa uudella yhtiösopimuksella.

Kommandiittiyhtiö (Ky) on henkilöyhtiö, jossa vähintään yhden vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi on vähintään yksi äänetön yhtiömies, joka vastaa yhtiön velvoitteista ainoastaan yhtiöön sijoittamallaan summalla. Vastuunalainen yhtiömies toimii yhtiössä samaan tapaan kuin avoimen yhtiön (kuka tahansa) yhtiömies, ja vastaa yhtiön velvoitteista koko omaisuudellaan. Kommandiittiyhtiön erityispiirteet liittyvätkin äänettömään yhtiömieheen.  Äänetön yhtiömies on yhtiön omistusjärjestelyissä sijoittajatyyppinen toimija, joka saa sijoitukselleen jonkin yhtiösopimuksessa sovitun vastineen. Äänetön yhtiömies ei muutoin tämän osakkuusasemansa perusteella saa toimia yhtiössä. Äänetön yhtiömieskin voi kyllä toimia yhtiössä, mutta tällöin hän on kuin työntekijä, ei kuin omistaja.

Pääomayhtiöissä omistajuus ja liiketoiminta ovat erillisiä

Osakeyhtiö on yhtiömuoto, jossa omistus ja toiminta yhtiössä on eriytetty. Yhtiön omistavat sen osakkeiden omistajat, mutta osakkeenomistus oikeuttaa ainoastaan osallistumaan yhtiökokoukseen ja saamaan osuutensa yhtiön voitonjaossa. Siinä missä aiemmat yhtiömuodot asettavat yhtiön omistajille vastuun yhtiön velvoitteista, osakeyhtiön omistajat eivät vastaa sen velvoitteista muutoin kuin osakkeillaan; heidän riskinään on siis korkeintaan osakkeiden arvottomuus tai menettäminen ilman korvausta). Yhtiön liiketoiminnasta päättää yhtiön omistajien valitsema hallitus ja sen mahdollisesti nimittämä toimitusjohtaja. Hekään eivät pääsääntöisesti vastaa henkilökohtaisesti yhtiön velvoitteista. Omistajat saavat yhtiöstä tuloa voitonjaon, esimerkiksi osingon, tuloksena tai mahdollisesti myös palkkana työskennellessään yhtiön lukuun.

Osuuskunta on tavallaan aatteellisen yhdistyksen liiketaloudellinen vastine. Osuuskunnan perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa jäsenistölleen taloudellista hyötyä, joka voi olla osuuskunnan luonteesta riippuen esimerkiksi osuuskunnan jäsenistölleen tarjoamien palvelujen käytöstä syntyvää taloudellista säästöä vapailta markkinoilta ostettuihin verrattuna tai toisaalta paremman hinnan saaminen jäsenten tuottamille palveluile/tuotteille. Osuuskuntaa koskevat lain säännökset ovat hyvin samankaltaiset kuin osakeyhtiötä koskevat.

Osuuskunnan perustaminen edellyttää kolmea jäsentä, mutta yhdistysten tavoin sen jäsenmäärä voi vaihdella runsaastikin. Osuuskunnan jäseneksi voi liittyä ja osuuskunnan säännöissä määritellyllä tavalla ero periaatteessa kuka tahansa. Jäsenet eivät vastaa yhtiön veloista muutoin kuin jäsenmaksu(i)llaan. Osuuskunta on yhtiömuotona melko omanlaisensa; useimmiten muut yhtiömuodot ovat lähempänä sitä, millaisena yrittäjä oman tulevaisuutensa näkee.

Yhtiömuodon valinta on tärkeä ja kauaskantoinen kysymys. Seuraavassa blogikirjoituksessa esitämme muutamia kysymyksiä, joiden avulla voi miettiä itselle sopivaa yhtiömuotoa.

Haluatko keskustella toimintaanne soveltuvasta yhtiömuodosta asiantuntijan kanssa? Tarvitsetko apua itse perustamistoimiin? Ota yhteyttä, autamme mielellämme!

Tuomas Liinamaa
Tuomas Liinamaa

Edellinen

Seuraava

Pin It on Pinterest