Määräaikainen työsopimus päättyy, mitä tehdä?

Vaikka syksyyn on vielä aikaa, kesälomien päättymisen lähestyessä monella työpaikalla mietitään, miten pitäisi toimia päättyvien työsuhteiden kanssa. Kun se hetki, jona määräaikainen työsuhde päättyy, alkaa lähestyä, myös kysymykset heräävät. Pitääkö määräaikainen työsuhde irtisanoa? Mitä lopputilissä maksetaan? Voiko määräaikaisuutta jatkaa?

Pukukaappi jää tyhjäksi, kun määräaikainen työsopimus päättyy.

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista

Määräaikainen työsopimus päättyy suoraan sopimuksen perusteella silloin, kun määräaika tulee täyteen. Määräaikaista työsopimusta ei irtisanota sen päättyessä määräajan johdosta, eikä erillistä irtisanomisilmoitusta siis pidä antaa.

Työnantajan on kuitenkin aina hyvä käytännössä muistuttaa määräajan päättymisestä. Lisäksi jos määräajan tarkka päättymispäivä on sidottu työsopimuksessa johonkin vielä tuntemattomaan ajankohtaan (esimerkiksi työn valmistumiseen tai sijaistettavan henkilön työhön paluuseen), tulee työnantajan ilmoittaa työntekijälle ajankohdasta “viipymättä” kun se itse on saanut ajankohdan tietoonsa.

Epäselvyyksien välttämiseksi voi myös harkita erillistä sopimusta työsuhteen päättymiseen liittyen, jossa sovitaan esimerkiksi lopputilin maksuajankohdasta, tavaroiden palauttamisesta ja muista seikoista. Tällainen sopimus, joka liittyy käytännön järjestelyihin eikä työsuhteen päättymiseen itseensä, ei vaikuta työntekijän työttömyysturvaan.

Myös määräaikainen työntekijä ansaitsee lomaa

Loman ansainnan ja palkkauksen osalta lainsäädännössä ei tehdä periaatteellista eroa erilaisten työntekijäryhmien (vakituinen/määräaikainen, kokoaikainen/osa-aikainen, kuukausipalkkainen/tuntipalkkainen) välillä. Kaikilla on oikeus palkkaan samoin perustein, ja kaikki työntekijät ansaitsevat lomaa vuosilomalaissa ja/tai työehtosopimuksessa määritellysti. Loman kertyminen ja lomapalkan määrä riippuvat työajasta ja palkkaustavasta, mutta määräaikaisuus itsessään ei vaikuta laskentaan.

Siispä määräaikaiset työntekijät – lomansijaisetkin – ansaitsevat vuosilomaa työrupeamaltaan. Käytännössä ansaittua lomaa ei tietenkään pidetä – eikä laki edes määrää niitä pidettäviksi – vaan tyypillisesti ne maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä. Jos työsuhde jatkuu määräajan jälkeen esimerkiksi osa-aikaisena, määräaikaisuuden ajalta kertyneet lomapäivät ja palkka huomioidaan työsuhteen jatkuessa kuten muillakin työntekijöillä.

Työsuhde voi jatkua määräajan jälkeen – vahingossakin!

Työsuhteen määräaikaisuus perustuu aina työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Vaikka määräaikaisuudesta olisi sovittu aiemmin, ei mikään estä työnantajaa ja työntekijää sopimasta, että määräajasta luovutaan.  Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti joko alkuperäistä työsopimusta täydentävänä “lisäsopimuksena” tai sitten alkuperäisen työsopimuksen kokonaan korvaavana uutena sopimuksena, johon sisällytetään kaikki jatkossa noudatettavat ehdot.

Jos määräajan jatkamiselle tai uudelle määräaikaisuudelle on olemassa lain tarkoittama peruste, on mahdollista tehdä myös uusi määräaikainen työsopimus. Jos uusi sopimus jatkuu suoraan edellisen jälkeen tai välissä on vain lyhyt katkos, ei ensimmäisen sopimuksen jälkeen makseta lopputiliä, vaan työsuhteen katsotaan jatkuvan keskeytyksettä.

On myös hyvä muistaa, että kun määräaikainen työsopimus päättyy, päättyy silloin nimenomaan määräaika. Jos työskentelyä jatketaan määräaikaisuuden jälkeen uudesta määräajasta sopimatta – vaikka vain päivänkin – katsotaan työsuhteen jatkuneen toistaiseksi voimassaolevana. Työsuhteen päättäminen määräajan perusteella ei ole enää tuolloin mahdollista.

Määräaikaisuuden jälkeen

Kun työsuhde on päättynyt asianmukaisesti ja päättymiseen liittyvät toimet on tehty tai niistä on sovittu, ei määräaikainen työsuhde saa erityisasemaa esimerkiksi uusissa työhönotoissa.

Työntekijällä on esimerkiksi normaali oikeus työtodistukseen, palkkalaskelmaan ja muihin asiakirjoihin. Määräajan jälkeen työntekijää eivät myöskään enää sido työsuhteen ehdot, ellei esimerkiksi salassapidosta tai kilpailukiellosta ole erityisesti lain puitteissa sovittu.

Määräaikaisuuden perusteella päättyneeseen työsopimukseen ei liity takaisinottovelvollisuutta tai muita tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomisiin liittyviä kysymyksiä – ei vaikka määräaikaisuuden jatkaminen olisi kaatunut tällaisiin syihin.

Työsopimuksen molemmilla puolilla kannattaa muistaa, että kumpikaan ei voi olettaa toisen haluavan tai olevan valmis jatkamaan työsuhdetta määräajan jälkeen ennen kuin tästä on sovittu. Työnantaja ei voi esittää vaatimuksia sen perusteella, että työntekijä kieltäytyy jatkotarjouksesta, eikä työntekijä voi toisaalta perustella vaatimuksia sillä perusteella, että jatkoa ei ole tarjottu. Etenkin pitkään jatkuneiden määräaikaisuuksien (tai niiden ketjujen) kohdalla on kuitenkin hyvä varmuuden vuoksi selvittää, olisiko työntekijälle ennen työsuhteen päättymistä mahdollista tarjota jotain muuta työtä.

Entä vuokratyöntekijät?

Vuokratyöntekijät ovat työsuhteessa työvoimaa vuokraavaan vuokrausyhtiöön, ei vuokratyöntekijää käyttävään käyttäjäyritykseen. Käyttäjäyrityksen osalta kysymys on tilauksen päättymisestä ja siihen liittyvistä selvittelyistä vuokrausyhtiön kanssa. Käyttäjäyhtiön ja vuokrausyhtiön välillä tilauksen päättymiseen liittyvistä mahdollisista ylimääräisistä maksuista ja muista on sovittu tilaussopimuksessa. Vuokratyöntekijän mahdollinen irtisanominen ei ole käyttäjäyrityksen tehtävä.

Työsuhdekysymys taas on ensisijaisesti vuokrausyhtiön ja vuokratyöntekijän välinen. Vuokrausyhtiön ja vuokratyöntekijän väliset kysymykset on hyvä aina arvioida erikseen. Yleisesti on hyvä muistaa, että pelkkä tilauksen päättyminen ei vääjäämättä merkitse vuokratyöntekijän työsuhteen päättymistä eikä pelkkä tilaus ole välttämättä peruste määräaikaisuudelle.

Menikö kuitenkin pieleen?

Jos pääsee käymään niin, että määräaikainen työsuhde päättyy ilman kaikkia asianmukaisia toimia, on hyvä pyrkiä korjaamaan tilanne joko oma-aloitteisesti (milloin mahdollista) tai sopimalla. Määräaikaisuuteen ja sen päättymiseen liittyvissä ongelmatilanteissa näyttötaakka on useimmiten työnantajalla. Työnantaja kantaa myös yleensä vastuun epäselvyyksissä – toisin sanoen huolimattomasti toiminut työnantaja on oikeudenkäynnissä heikoilla.

Isojen riitaisuuksien välttäminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Tässä auttaa, että työsuhteen päättyminen toteutetaan asianmukaisesti, mutta myös sitä, että itse työsopimus on alun perin tehty kunnolla. Ota yhteyttä, niin katsotaan työsuhdeasiat kuntoon!

Tuomas Liinamaa
Tuomas Liinamaa

OTM Tuomas Liinamaa on Legalwise Oy:n perustaja, toimitusjohtaja ja pääosakas.

Edellinen

Seuraava

Pin It on Pinterest